PROJEKT – MŁODY EINSTEIN – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie
Stalowa Wola w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Priorytet IX, poddziałanie
9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt obejmuje:

Zajęcia wyrównawcze Projekt przewiduje realizację zajęć wyrównawczych z matematyki,
przyrody, chemii i fizyki. Do uczestnictwa w zajęciach kwalifikują się uczniowie z ocena
1,2 lub 3. W przypadku oceny 3 wymagana będzie opinia nauczyciela lub wychowawcy.
Częstotliwość zajęć: 1 h tygodniowo. Liczba dzieci w grupie: 5 – 10 osób.

Zajęcia dla wybitnych Projekt przewiduje realizację zajęć wyrównawczych z matematyki,
przyrody, chemii i fizyki. Do uczestnictwa w zajęciach kwalifikują się uczniowie z ocena 5
lub 6. Częstotliwość zajęć: 1 h tygodniowo. Liczba dzieci w grupie: 5 – 10 osób.

Zajęcia psychologiczne Wszyscy uczniowie uczestniczący w Projekcie zostaną objęci
zajęciami psychologicznymi. Zajęcia maja na celu rozwój kompetencji społecznych
oraz przygotowanie uczniów do radzenia sobie z rozwiązywaniem różnych problemów.
Przewidywana liczba godzin: 20 h na grupę w ciągu danego roku szkolnego. Liczba uczniów
w grupie: 10 – 20 osób.

Zajęcia ICT Wszyscy uczniowie uczestniczący w Projekcie zostaną objęci zajęciami ICT
(ang. Information and Communication Technologies). W ramach zajęć uczniowie zapoznają
się z metodami zbierania, porządkowania i prezentacji informacji, z wykorzystaniem internetu
i technik komputerowych. Przewidywana liczba godzin: 20 h na grupę w ciągu danego roku
szkolnego. Liczba uczniów w grupie: 10 – 20 osób.

Konkursy wiedzy Każdego roku trwania Projektu zostanie przeprowadzona edycja 4
konkursów wiedzy (po 1 z matematyki, przyrody, chemii i fizyki). Dla laureatów konkursów
przewidziano nagrody.