Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne to oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze, mające na celu wspieranie mocnych stron ucznia oraz wzmacnianie jego słabych stron. Zajęcia stymulują ogólny rozwój dziecka i rozwijają funkcje motoryczne, sprawność manualną, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, percepcję wzrokową i słuchową. Ponadto wzrasta motywacja uczniów do nauki oraz zmieniają się postawy uczniów wobec trudności szkolnych.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w naszej szkole prowadzone są w oparciu Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI. Jest to kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią.

Cele programu:
1. sprawność funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania: wzrokowo – przestrzennych, słuchowo – językowych, motorycznych,
2. płynne czytanie, zwłaszcza w zakresie: techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu,
3. postępy w pisaniu w zakresie: poprawności ortograficznej, poziomu graficznego pisma,
4. rozwój sprawności językowej w zakresie: form wypowiedzi pisemnej, konstruowania wypowiedzi ustnej,
5. sprawność liczenia.

Program jest:
– zalecany przez MEN do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu cię
– rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
– konsultowany przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji
– umożliwia realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zgodnie z Rozporządzeniem MEN.