W naszej szkole uczniowie mają dostęp do następujących specjalistów:

 

Pedagog
Pedagog specjalny
Logopeda z uprawnieniami do prowadzenia terapii osób z niedosłuchem
Psycholog
Terapeuta SI
Tyflopedagog
Oligofrenopedagog

 

Ponadto w szkole zatrudnieni są specjaliści do prowadzenia:

 

terapii pedagogicznej,
rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera, którzy wspierają pracę nauczycieli i wychowawców.

 

Zapraszamy na konsultacje do naszych specjalistów ( po wcześniejszym umówieniu się przez e-dziennik).

Specjaliści mają za zadanie:

    1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

    2. współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

    3. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły,

    4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

    5. pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,