Program wychowawczo – profilaktyczny „Spójrz Inaczej” to zbiór scenariuszy zajęć
do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu
powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy je rozumienia
siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w
konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego
współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w
przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Scenariusze zajęć w programie
są tak opracowane, by mogli je realizować wychowawcy ze swoimi zespołami klasowymi.
Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu
na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki
uzależnień, które są spiralnie rozwijane w kolejnych latach:
1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji
2. Funkcjonowanie w grupie
3. Budowanie poczucia własnej wartości
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
5. Troskę o zdrowie i problemy uzależnień