Psycholog szkolny/pedagog specjalny

mgr Anna Kozdra

Godziny pracy:

Poniedziałek – 7:30 – 15.30

Wtorek: 7:30 – 10.30

Środa: 8:00 – 15.30

Czwartek – 12:30 – 16.00

Gabinet psychologa/pedagoga specjalnego mieści się na III piętrze pokój 40.

Serdecznie zapraszam.

Najważniejsze zadania:

   1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu szkoły,

   2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu szkoły,

   3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

   4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

   5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

   6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

    a) rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.